ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นายวิโรจน์  ไผ่ย้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก

 

 

 

นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
    -ว่าง-
 
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

นางรัตชนก  บุญปล้อง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวอรปภา  ภิญโญฤทธิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางศริวรรณ สุยะผัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นางสาวจตุรพร  วงษ์งาม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางอาภาภรณ์  โพธิ์แพงพุ่ม
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 
นายสิทธิชัย  ทองดี
พนักงานทำความสะอาด
  นายพิทยา  นุชบุญ
พนักงานขับรถยนต์

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3,223