วิสัยทัศน์ พันธกิจ พศจ.ตาก

 วิสัยทัศน์ (VISION) 
             “ขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา สนองงานคณะสงฆ์ ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมนำสุขสู่สังคมอย่างยั่งยืน พัฒนาทันสมัยใช้เทคโนฯ”

 พันธกิจ (MISSION) 
๑.ส่งเสริม สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
๒.สนองงานคณะสงฆ์ตามภารกิจของคณะสงฆ์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
๓.พัฒนาวัดในพระพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์กลางของชมชุน
๔.ส่งเสริมการเผยแผ่หลักพุทธธรรมด้วยนวตกรรม เทคโนโลยี
๕.ส่งเสริม สนับสนุนการ ดูแลรักษาศาสนสมบัติเพื่อประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

 ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
                    ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้รอบรู้เป็น
                     มืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแผ่หลักธรรมสู่
                    ประชาชนอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สนองงานคณะสงฆ์ตามภารกิจบริหารกิจการ
                     คณะสงฆ์ ๖ ด้าน อย่างมีประสิทธภาพเป็นรูปธรรม

 


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 624,232