ร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ และร่างแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Web Conference(WebEx)
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ และร่างแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Web Conference(WebEx) ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน

image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,244