ประชุมในพื้นที่เพื่อเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.   นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก ประชุมในพื้นที่เพื่อเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ร่วมกับคณะสงฆ์ นำโดยพระประสิทธิศีลคุณ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดตาก ส่วนราชการ อาทิ นายอำเภออุ้มผาง สาธารณสุขอำเภออุ้มผาง เป็นต้น ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญอุ้มผางวิทยา อ.อุ้มผาง จ.ตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 52,212