ทำเนียบ พระ เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์

 ทำเนียบพระผู้ปกครองสงฆ์

 เจ้าคณะจังหวัด มหานิกาย

พระประสิทธิศีลคุณ
เจ้าคณะจังหวัดตาก

 เจ้าคณะจังหวัด ธรรมยุ

 

 

 
   พระสุเมธีธรรมภาณ
เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย - ตาก (ธ)
 

 

รองเจ้าคณะจังหวัด มหานิกาย

 

 

 
   พระครูศรีสุทธิคณารักษ์
รองเจ้าคณะจังหวัดตาก

 

 

เจ้าคณะอำเภอ มหานิกาย

 

พระครูโสภณชยาภรณ์
เจ้าคณะอำเภอเมืองตาก
พระครูสิริสุตวัฒน์
เจ้าคณะอำเภอวังเจ้า
พระครูบรมธาตุกิจจาทร
เจ้าคณะอำเภอบ้านตาก
พระครูสุปุญญานุวัฒก์
เจ้าคณะอำเภอสามเงา
พระครูไพโรจน์ศาสนานุกูล
เจ้าคณะอำเภอแม่สอด
พระครูอนุกูลวรการ
เจ้าคณะอำเภออุ้มผาง
พระครูสุเขตมงคลการ
เจ้าคณะอำเภอท่าสองยาง
พระครูอภิวัฒน์คณาภิบาล
เจ้าคณะอำเภอพบพระ
พระมหาธีรวีร์ ธีรวฑฺฒนเมธี
เจ้าคณะอำเภอแม่ระมาด

 

เจ้าคณะอำเภอ ธรรมยุต

พระครูสุจิตธรรมาภรณ์
เจ้าคณะอำเภอเมืองตาก (ธ)
พระครูถาวรวุฒิกิจ
เจ้าคณะอำเภอบ้าน (ธ)
พระครูภาวนาปุญโญภาส
เจ้าคณะอำเภอแม่สอด (ธ)

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 624,395