บุคลากร พศจ.ตาก

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นายวรวิทย์ ทองไทยนันท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก

 

 

 

นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
นางรัตชนก  บุญปล้อง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

นางศิริวรรณ สุยะผัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอาภาภรณ์  โพธิ์แพงพุ่ม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวจตุรพร  วงษ์งาม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 
นายวโรดม  ตรีรัตนฐากูร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายเมตตา กรุณา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายวรวิชญ์  เนื้อไม้
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 

นายพิทยา  นุชบุญ
พนักงานขับรถยนต์

  นายสิทธิชัย  ทองดี
พนักงานทำความสะอาด

 


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 624,395