คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 974/ 2565 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19) จังหวัดตาก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf U-1648734015.PDF |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 624,232