พศจ.ตาก ลงพื้นที่ถวายและมอบถ้วยเกียรติยศโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล ๕

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก มอบหมายให้นางรัตชนก บุญปล้อง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา ลงพื้นที่ถวายและมอบถ้วยเกียรติยศโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ให้แด่ พระครูประกาศศุภกิจ เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ พระครูสุพพิธานจันโทภาส เจ้าอาวาสวัดสองแคว ผู้แทนนายอำเภอบ้านตาก และผู้แทนนายอำเภอสามเงา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 60,099