ทำเนียบพระเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์พระเทพสิทธาคม วิ.
เจ้าคณะจังหวัดตาก
เจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง


พระประสิทธิศีลคุณ
รองเจ้าคณะจังหวัดตาก
       เจ้าอาวาสวัดโคกพลู      
พระครูโสภณชยาภรณ์
เจ้าคณะอำเภอเมืองตาก
เจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม

พระครูศรีสุทธิคณารักษ์
เจ้าคณะอำเภอบ้านตาก
      เจ้าอาวาสวัดท่าปุย      

พระครูวิศาลกิจจานุวัตร
 เจ้าคณะอำเภอสามเงา
      เจ้าอาวาสวัดสามเงาออก      
พระครูสิริสุตวัฒน์
เจ้าคณะอำเภอวังเจ้า
เจ้าอาวาสวัดส้มเกลี้ยง

พระครูไพโรจน์ศาสนานุกูล
   เจ้าคณะอำเภอแม่สอด 
      เจ้าอาวาสวัดแม่ตาว   

พระครูสุเขตมงคลการ
รักษาการเจ้าคณะอำเภอท่าสองยาง
    เจ้าอาวาสวัดมงคลคีรีเขต    
พระครูอนุกูลวรการ
เจ้าคณะอำเภออุ้มผาง
เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว

พระครูอภิวัฒน์คณาภิบาล
  เจ้าคณะอำเภอพบพระ 
     เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญธรรม   

พระมหาธีรวัฒน์  ธีรวฑฺฒนเมธี
เจ้าคณะอำเภอแม่ระมาด
     เจ้าอาวาสวัดดอนไชย    พระสุเมธีธรรมภาณ
เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย-ตาก (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสีตลารามพระครูสีตลาภิรัต
เจ้าคณะอำเภอเมืองตาก-บ้านตาก
วัดสีตลาราม

พระครูสุจิตธรรมาภรณ์
เจ้าคณะอำเภอแม่สอด
      เจ้าอาวาสวัดถ้ำดอยลาน