รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดตาก

จำนวนวัดในจังหวัดตาก

วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดตาก 269 วัด
มหานิกาย 258 วัด
ธรรมยุต 11 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 1 วัด
มหานิกาย 1 วัด
ธรรมยุต - วัด
วัดราษฎร์ 268 วัด
มหานิกาย 257 วัด
ธรรมยุต 11 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัดอำเภอ
จำนวนวัด
มหานิกาย
ธรรมยุต
เมืองตาก
64
61
3
บ้าตาก
42
40
2
สามเงา
28
26
2
วังเจ้า
17
17
0
แม่สอด
70
68
2
แม่ระมาด
20
19
1
ท่าสองยาง
6
6
0
พบพระ
16
15
1
อุ้มผาง
6
6
0
รวม
269
258
11

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562


จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดตาก
พระภิกษุ 1,856รูป
มหานิกาย 1,807 รูป
ธรรมยุต 49รูป
สามเณร

749

รูป
มหานิกาย 747 รูป
ธรรมยุต 2 รูป

ข้อมูล ณ มกราคม 2563