รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดตาก

จำนวนวัดในจังหวัดตาก

วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดตาก 275 วัด
มหานิกาย 260 วัด
ธรรมยุต 15 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 1 วัด
มหานิกาย 1 วัด
ธรรมยุต - วัด
วัดราษฎร์ 274 วัด
มหานิกาย 259 วัด
ธรรมยุต 15 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัดอำเภอ
จำนวนวัด
มหานิกาย
ธรรมยุต
เมืองตาก
65
61
4
บ้าตาก
42
40
2
สามเงา
28
26
2
วังเจ้า
17
17
0
แม่สอด
74
70
4
แม่ระมาด
20
19
1
ท่าสองยาง
7
6
1
พบพระ
16
15
1
อุ้มผาง
6
6
0
รวม
275
260
75

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2563


จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดตาก
พระภิกษุ 1,856รูป
มหานิกาย 1,807 รูป
ธรรมยุต 49รูป
สามเณร

749

รูป
มหานิกาย 747 รูป
ธรรมยุต 2 รูป

ข้อมูล ณ มกราคม 2563