รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดตาก

จำนวนวัดในจังหวัดตาก

วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดตาก 267 วัด
มหานิกาย 256 วัด
ธรรมยุต 11 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 1 วัด
มหานิกาย 1 วัด
ธรรมยุต - วัด
วัดราษฎร์ 266 วัด
มหานิกาย 255 วัด
ธรรมยุต 11 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัดอำเภอ
จำนวนวัด
มหานิกาย
ธรรมยุต
เมืองตาก
64
61
3
บ้าตาก
42
40
2
สามเงา
28
26
2
วังเจ้า
17
17
0
แม่สอด
69
67
2
แม่ระมาด
20
19
1
ท่าสองยาง
5
5
0
พบพระ
16
15
1
อุ้มผาง
6
6
0
รวม
267
256
11

ข้อมูล ณ 14 มิถุนายน 2560


จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดตาก
พระภิกษุ 1,949 รูป
มหานิกาย 1,885 รูป
ธรรมยุต 64รูป
สามเณร

722

รูป
มหานิกาย 720 รูป
ธรรมยุต 2 รูป

ข้อมูล ณ มกราคม 2562