วัดอรัญญเขต ตำบลแม่สอด จังหวัดตาก

  วัดอรัญญเขต

 

         วัดอรัญญเขต ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐๐ ถนนอินทรคีรี ตำบลแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๖ ๆไร่ ๑ งาน ๘๐.๑๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศใต้ติดต่อกับถนนอินทรคีรี ทิศตะวันรออกติดต่อกับหมู่บ้าน ทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่บ้าน โดยมีโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๕ เป็นหลักฐาน

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบอยู่ริมถนนอินทรคีรี อาคารเสนาสนะต่าง ๆมี อุโบสถกว้าง ๗.๙๐ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๙๖ ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๓๐.๕๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น อาคาเรียนพระปริยัติธรรมกว้าง ๖.๗๒ เมตร ยาว ๒๒.๙๒ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๙๓ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น ๒ หลังใหญ่ หลังเล็ก ๘ หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถและในวิหาร

         วัดอรัญญเขต สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๔๓๐ โดยมีนายอุ่นใจ นางสา ใจพรมเมือง เป็นหัวหน้านำชาวบ้านจัดสร้างวัดนี้ เดิมมีที่ดินอยู่ประมาณ ๑ ไร่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๓ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร มีพระภิกษุอยู่จำพรรษ ๒๖ รูป สามเณร ๑๑ รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๔๘๕ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในปี พ.ศ. ๒๕๑๐