วัดอภัยคีรี ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด

 วัดอภัยคีรี

 

         วัดอภัยคีรี ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๒ บ้านแม่จะเราสองแคว หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับถนนและหมู่บ้าน ทิศใต้ติดต่อกับทุ่งนา ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนและหมู่บ้าน ทิศตะวันตกติดต่อกับถนน

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นพื้นที่เนินสูงมีหมู่บ้านและที่นาโดยรอบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี ศาลาการเปรียญกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้าง พงศ. ๒๕๒๖ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปหินอ่อน ๑ องค์ เจดีย์ ๑ องค์

         วัดอภัยคีรี สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๓ ประชาชน ประชาชนร่วมใจกันสร้างวัดนี้ก่อนที่จะสร้างวัดที่ดินบริเวณแถบนี้เป็นที่ว่างเปล่า เมื่อประชาชนได้มาตั้งรกรากถิ่นฐานมั่นคงแล้วก็ได้จับจองที่ดินและดำเนินการจัดสร้างวัดนี้ขึ้นมา มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๑ รูป สามเณร ๕ รูป