วัดหนองบัวเหนือ ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก

  วัดหนองบัวเหนือ

 

         วัดหนองบัวเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๖ บ้านหนองบัวเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับสุสานและที่ดินของนางน้อย ทิศใต้ติดต่อกับถนนเจดีย์ยุทธหัตถี และแม่น้ำปิง ทิศตะวันออกติดต่อกับที่ดินนางทวน ทิศตะวันตกติดต่อกับซอยเข้าสุสาน และมีที่ธรณีสงฆ์ ๓ แปลง เนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๔๖ ตารางวา น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๗

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำปิงอยู่ทางด้านทิศใต้ ซึ่งมีถนนหลวงผ่านด้านนี้ด้วย การคมนาคมสะดวก อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี ศาลาการเปรียญกว้าง ๒๐.๔๖ เมตร ยาว ๒๒.๘๗ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์กว้าง ๘.๔๕ เมตร ยาว ๘.๘๕ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น กุฏิสงฆ์จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ สำหรับปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อสัมฤทธิ์มีมาคู่กับวัด และมีเจดีย์ ๑ องค์ ฐานกว้าง ๙ เมตร สูง ๑๑ เมตร

         วัดหนองบัวเหนือ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๖๙ มีนามตามชื่อบ้านเดิมเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดหนองบัว” ที่มีนามวัดอย่างนั้น เพราะหมู่บ้านนี้มีหนองน้ำ มีบัวหลวงเต็มไปหมด แต่เรียกว่า “หนองบัวเหนือ” เพราะอยู่ตอนเหนือ และมีหมู่บ้านหนองบัวใต้อยู่ทางตอนใต้ จึงเรียกชื่อบ้านไม่ให้ซ้ำกัน วัดนี้ประชาชนได้ร่วมใจกันจัดสร้างขึ้น มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๔ รูป สามเณร ๓ รูป