วัดสุนทรีกาวาส ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด

 วัดสุนทรีกาวาส

 

 

         วัดสุนทรีกาวาส ตั้งอยู่เลขที่ ๙๒ บ้านป่าใหม่ ถนนชิดวะนา ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๓๕.๗๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับถนนสายเอเชีย ทิศใต้ติดต่อกับถนนชิดวะนา ทิศตะวันออกติดต่อกับวัดป่าใหม่ ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนอำพลพัฒนา โดยมีโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๓๖๖ เป็นหลักฐาน

         พื้นที่ตั้งจัดเป็นที่ราบลุ่มมีถนนล้อมรอบทั้งสีด้าน อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๗ หอสวดมนต์กว้าง ๒๐.๕๔ เมตร ยาว ๒๔.๔๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๗๑ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง

         วัดสุนทรีกาวาส สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๗ ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดป่าใหม่” ตามชื่อบ้านเดิมนั้นมีนามว่า “วัดตอยะใหม่” ได้เปลี่ยนเป็น “วัดสุนทรีกาวาส” ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ได้ผูกพันธมาวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๑๑ รูป