วัดแม่ซอดน่าด่าน ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด

 วัดแม่ซอดน่าด่าน

 

 

         วัดแม่ซอดน่าด่าน ตั้งอยู่เลขที่ ๙๕ บ้านเงี้ยวหลวง ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑๖ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับเหมืองสาธารณะ ทิศใต้ติดต่อกับที่ดินมีการครอบครองของเอกชน ทิศตะวันออกติดต่อกับเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับที่ดินมีการครอบครอง เลขที่ ๑๗ โดยมีโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘ เป็นหลักฐาน

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๘ ศาลาการเปรียญกว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๓ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ สำหรับปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปปูนปั้นอยู่ในวิหาร ๕ องค์ พระพุทธรูปหินอ่อน ๒ องค์ ทองเหลือง ๑ องค์ ได้มาจากสหภาพพม่า

         วัดแม่ซอดน่าด่าน สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศง ๒๔๐๐ ประชาชนนิยมเรียกว่า “วัดเงี้ยวหลวง” บ้าง เรียกว่า “วัดหลวง” บ้าง เดิมนั้นบริเวณแถวนี้เป็นที่พักแรมของบรรดาพ่อค้าชาวไทยใหญ่ ต่อมาได้มีการตั้งบ้านเรือนเป็นหลักแหล่งมากขึ้น จึงได้ร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้ ได้มีเจ้าอาวาสรูปแรก คือ พระอูปิ่นญา มาจากรัฐฉาน ต่อมาพระพลสงคราม และหลวงรามรณรงค์ พร้อมด้วยราษฎร์ไทย ลาวเงี้ยว ได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมาได้รับพระราชทานวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๒๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ผูกพันธสีมาพระภิกษุอยู่ ๔จำพรรษา ๒๐ รูป สามเณร ๖ รูป