แม่กุเหนือ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด

 แม่กุเหนือ

 

 

         แม่กุเหนือ ตั้งอยู่ที่บ้านแม่กุเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๗๕ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับถนน ทิศใต้ติดต่อกับที่นานายอย่าง ทิศตะวันออกติดต่อกับที่นานายอย่าง ทิศตะวันตกติดต่อกับถนน โดยมี น.ส. ๓ เลขที่ ๓๘ เป็นหลักฐาน

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ใกล้กับลำธาร อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี วิหารกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้าง พ.ศง ๒๕๒๕ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ สร้าง พ.ศง ๒๕๑๓ และศาลาพักร้อน ๒ หลัง

         วัดแม่กุเหนือ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ มีนามตามชื่อบ้าน ประชาชนร่วมใจกันสร้างวัดนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๔ รูป สามเณร ๓ รูป