วัดแม่กาษา ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด

 วัดแม่กาษา

 

         วัดแม่กาษา ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านแม่กาษา หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับหมู่บ้าน ทิศใต้ติดต่อกับซอยพนาไพร ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนเถินพัฒนา ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนอุษานุสรณ์

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง อาคารเสนาะสนะต่าง ๆ มี วิหารกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๐ ศาลาการเปรียญกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๖ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารไม้ ๑ หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในวิหาร ๓ องค์ พระพุทธรูปหินอ่อนได้มาจากสหภาพพม่า ๑ องค์ และเจดีย์บรรจุของมีค่าอีก ๑ องค์

         วัดแม่กาษา สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศง ๒๔๒๔ มีนามตามชื่อบ้านประชาชนชาวบ้านแม่กาษาร่วมใจกันสร้างวัดนี้ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๓ รูป สามเณร ๔ รูป