วัดมงคลคีรีเขต ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง

                           วัดมงคลคีรีเขต          

  
 

         วัดมงคลคีรี ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐ บ้านท่าสองยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๗๒ ไร่ ๒ งาน ๒๘ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับทุ่งนาและลำห้วยแม่จวง ทิศใต้ติดต่อกับถนนเข้าหมู่บ้าน ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนและทุ่งนา ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนไปยังลำห้วยแม่จวง และมีธรณีสงฆ์ ๒ แปลง เนื้อที่ ๓ ไร่

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง รอบ ๐ เป็นเนินลาดอยู่ติดกับลำห้วยแม่จวง อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี ศาลาการเปรียญกว่าง ๑ค เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้

         วัดมงคลคีรีเขต สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ ประชาชนร่วมใจกันสร้างวัดนี้ และนิยมเรียกว่า วัดท่าสองยาง ตามชื่อของหมู่บ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๕ รูป

        เจ้าอาวาสมี ๘ รูป คือ รูปที่ ๑ ครูบากาวิ รูปที่ ๒ พระจ่อ รูปที่ ๓ พระอ้าย รู)ที่ ๔ พระดำ รู)ที่ ๕ พระเจ่ง รูปที่ ๖ พระเสือ รูปที่ ๖ พระเสือ รูปที่ ๗ พระสวัสดิ์ รูปที่ ๘ พระอธิการสร้อย ขนฺติสาโร ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นต้นมา