วัดโพธิคุณ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด

 วัดโพธิคุณ

 

 

         วัดโพธิคุณ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๔ บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๕ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับเขตป่าไม้ ทิศใต้ติดต่อกับเขตป่าสงวน ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตป่าสงวน ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตป่าสงวน

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นเนินเขาสภาพแวดล้อมเป็นป่าสงวน อาคารเสนาสนะต่างๆ มี อุโบสถกว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๓๐ กุฏิสงฆ์จำนวน ๗ หลัง

         วัดโพธิคุณ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยมีนายสีมูล เพิ่มพูน บริจาคที่ดินให้เป็นที่สร้างวัด ระยะแรกเริ่มสร้างวัดเรียกว่า วัดสวนโพธิญาณ และยังมีนามอื่นที่ชาวบ้านเรียกอีกคือ วัดอรัญญวาสี บ่าง เรียกว่า วัดห้วยเตย ตามชื่อบ้านบ้าง วัดนี้นับเป็นวัดส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี ทั้งยังเป็นที่ฝึกสอนการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน โดยมีผู้ร่วมปฏิบัติทั้งคฤหัตถ์และบรรพชิต วัดนี้มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๑๒ รูป สามเณร ๑๒ รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่เริ่มตั้งวัดตลอดมา