วัดพบพระ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ

  วัดพบพระ

 

 

วัดพบพระ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๖ บ้านพบพระ หมู่ที่ ๓ ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๙ ไร่ ๖๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศใต้ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันออกติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับที่ดินว่าง โดยมี น.ส. ๓ เลขที่ ๘๙๖ เป็นหลักฐาน

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นราบสูงมีทางสาธารณะล้อมรอบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ สำหรับปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปขนาดปางต่าง ๆ จำนวน ๖ องค์ เจดีย์ใหญ่ ๑ องค์

         วัดพบพระ เดิมมีนามว่า “วัดเพาะพะ” หรือ “วัดเพอะพะ” สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ประชาชนร่วมใจกันสร้างวัดนี้ โดยมี นายจันทร์ ทิปัญญา เป็นผู้นำในการจัดสร้างวัด ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้เปลี่ยนนามวัดเสียใหม่ตามชื่อหมู่บ้านเป็น วัดพบพระ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร มีพระภิกษุอย่าจำพรรษา ๓ รูป สามเณร ๑๐ รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๑๐