วัดปทุมคีรี ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก

 วัดปทุมคีรี

 

 

         วัดปทุมคีรี ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗ บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๑๑.๒๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับที่ดินเอกชน ทิศใต้ติดต่อกับที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกติดต่อกับที่ดินของเอกชนและหนองน้อย ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนตากสิน โดยมีโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๙๙ เป็นหลักฐาน และมีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๓ งาน ๑๙.๖๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๔๕

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบต่ำอยู่ติดต่อกับถนนตากสิน การคมนาคมสะดวก อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙.๒๕ เมตร สร้างประมาณ พ.ศ. ๒๓๙๕ ศาลาการเปรียญกว้าง ๙.๒๐ เมตร ยาว ๑๘.๒๒ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๖ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถ พร้อมด้วยพระอัครสาวก นอกจากนี้มีเจดีย์ ๑ องค์ รอยพระพุทธบาทจำลองซึ่งจอมพลถนอม กิตติขจร สร้างไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔

         วัดปทุมคีรี เดิมเรียกกันว่า “วัดหนองหลวง” ตามชื่อบ้าน เป็นวัดโบราณอยูในเขตเทศบาลเมืองตารก สืบไม่ได้ว่าสร้างขึ้นครั้งแรกจริง ๆ นั้นเมื่อใด แต่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๙๔ พระยาสุจริตรักษา เจ้าเมืองสมัยนั้นเป็นผู้สร้างอุโบสถต่อจากประชาชนได้ทำค้างไว้ จึงนับว่าเป็นวัดตั้งแต่บัดนั้น วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วในราว พ.ศ. ๒๓๙๘ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๓ รูป สามเณร ๑ รูป ทางวัดเปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๒๔