วัดบุญญาวาส ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด

 วัดบุญญาวาส

 

 

         วัดบุญญาวาส ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔ ซอยบุญญาวาส ๑ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑๒ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๙๗ เมตร ติดต่อกับทุ่งนา ทิศใต้ยาว ๙๗ เมตร ติดต่อกับถนน ทิศตะวันออกยาว ๑๖๐ เมตร ติดต่อกับที่ตั้งหมู่บ้านประชาชน ทิศตะวันตกยาว ๑๖๐ เมตร ติดต่อกับทุ่งนา

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสภาพแวดล้อมเป็นทุ่งนาและหมู่บ้าน อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๕ ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๐ หอสวดมนต์กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๕ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ สำหรับปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูป พระประธานและเจดีย์ ๑ องค์

         วัดบุญญาวาส สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๒ โดยมีนายหมื่น บุญมากเป็นผู้บริจาคที่ดินประมาณ ๖ ไร่ ๑๒ ตารางวา ให้เป็นที่สร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ๙ รูป สามเณร ๑๒ รูป