วัดน้ำล้อม ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก

 วัดน้ำล้อม

 

 

         วัดน้ำล้อม ตั้งอยู่บ้านปากร้องห้วยจี้ หมู่ที่ ๑ ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับที่ดินนายห้วน บุญส่ง ทิศใต้ติดต่อกับที่ดินนางทา เขียวไสว ทิศตะวันออกติดต่อกับที่ดินนายห้วน บุญส่ง ทิศตะวันตกติดต่อกับที่ดินนางจีน มีลาน

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง อาคารเสนาสนะต่างๆ มี วิหารกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๗๔ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ สำหรับปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปปูนปั้น ๕ องค์

         วัดน้ำล้อม สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ มีนามเรียกกันอีกนามหนึ่งว่า “วัดสันป่าปิน” ประชาชนร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้
มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา ๒ รูป สามเณร ๓ รูป