วัดน้ำปุ ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก

วัดน้ำปุ

 

 

         วัดน้ำปุ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗ บ้านน้ำปุ หมู่ที่ ๗ ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับที่ดินของ ด.ต.ทอง กรพาหา ทิศใต้ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนและแม่น้ำปิง ทิศตะวันตกติดต่อกับที่ดิน นายเฮียง และนายศูน

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านใกล้กับแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตก อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๙.๕๐ เมตร ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๔ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง เป็นตึก ๒ ชั้น ๑ หลัง

         วัดน้ำปุ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๒๑๕ มีนามตามชื่อบ้าน เนื่องจากบริเวณวัดได้เคยมีน้ำพุขึ้นมา ทางวัดได้สร้างหอระฆังคอนกรีตขึ้นปิดทับไว้ ระยะแรก ๆ ก็เรียกกันว่า วัดน้ำพุ ต่อมาก็เพี้ยนเป็นวัดน้ำปุ หรือวัดน้ำปุ๊ก็เรียกกัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา ๑๓ รูป สามเณร ๑ รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตลอดมาที่วัดนี้