วัดน้ำดิบ ตำบลแม่สอด จังหวัดตาก

  วัดน้ำดิบ

 

         วัดน้ำดิบ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๓๐ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศใต้ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกติดต่อกับที่ดินนายซิว ปูมณี ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตป่าไม้ โดยมี ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๘ เป็นหลักฐาน

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูงมีถนนโดยรอบบริเวณวัด อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี วิหารสร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง

         วัดน้ำดิบ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๕ มีนามตามชื่อบ้าน แต่เดิมเรียกว่า วัดน้ำทิพย์สามัคคี โดยมีนายวัง กันทะถ้ำ นายจันทร์ อินต๊ะ นายเป็ง ปัญโย เป็นหัวหน้านำชาวบ้านดำเนินการสร้างวัดนี้ มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา ๒ รูป สามเณร ๔ รูป