วัดนาโบสถ์ ตำบลเชียงทอง อำเภอเมืองตาก

  วัดนาโบสถ์

 

 

         วัดนาโบสถ์ ตั้งอยู่ที่บ้านนาโบสถ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเชียงทอง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๒๓ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับทางหลวง ทิศใต้ติดต่อกับคลองสาธารณะ ทิศตะวันออกติดต่อกับที่ดินว่างเปล้า ทิศตะวันตกติดต่อกับทางสาธารณะ โดยมี น.ศ. ๓ ก เลขที่ ๑๘๕๖ เป็นหลักฐาน

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๑๑ เมตร ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๖ หอสวดมนต์กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๗ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง นอกจากนี้มี อาคารเรียนพระปริยัติธรรม และฌาปนสถาน สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธาน ๖ องค์ เป็นพระพุทธรูปที่สร้างใหม่

         วัดนาโบสถ์ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ มีนามตามชื่อบ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา ๑๗ รูป สามเณร ๙ รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๒๗ ตั้งแต่ตั้งเป็นวัด