วัดไทยวัฒนาราม ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด

 วัดไทยวัฒนาราม

 

 

         วัดไทยวัฒนาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๐ บ้านแม่ตาวเมย หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับที่นาของชาวบ้าน ทิศใต้ติดต่อกับที่ตั้งบ้านเรือนของประชาชน ทิศตะวันออกติดต่อกับที่นาของชาวบ้าน ทิศตะสันตกติดต่อกับที่ตั้งบ้านเรือนของประชาชน

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูงอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านมีกำแพววัดล้อมล้อมบริเวณที่ตั้งวัด อาคารเสนาสนะต่าง
ๆ มี อุโบสถกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๒ ศาลาการเปรียญกว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๒ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น ๑ หลัง อาคารไม้ชั้นเดียว ๑ หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในมณฑปจำลอง พระมหามุนีจากมัณฑเล สหภาพพม่า พระเพลากว้าง ๕ ศอก ๑ ฟุตเศษ

         วัดไทยวัฒนาราม สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๕ เดิมหมู่บ้านนี้เรียกว่าบ้านแม่ตาว วัดนี้จึงมีนามว่า วัดแม่ตาว ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดไทยวัฒนาราม เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ประชาชนหมู่บ้านนี้ดังเดิมเป็นชาวไทยใหญ่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๑๖ รูป สามเณร ๕ รูป