วัดทุ่งยั้ง ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก

 วัดทุ่งยั้ง

 

 

         วัดทุ่งยั้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๑๒๐๔๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๓๙ วา ๒ ศอก ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศใต้ยาว ๕๐ วา ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกยาว ๔๖ วา ติดต่อกับที่ตั้งบ้านของนายจวน วงษ์อินทร์ ทิศตะวันตกยาว ๔๖ วา ๒ ศอก ติดต่อกับถนนสาธารณะ โยมี น.ส. ๔ ง เลขที่ ๒๐๑๖ เป็นหลักฐาน

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๑ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้

         วัดทุ่งยั้ง สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๑๒ เดิมมีนามว่า วัดบ้านใหม่ ประชาชนร่วมใจกันสร้างวัดนี้ขึ้น มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา ๓ รูปเจ้าอาวาสที่ทราบนามมี ๓ รูป คือ รูปที่ ๑ พระอุด รูปที่ ๒ พระปัญญา รูปที่ ๓ เจ้าอธิการอินทร์ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็นต้นมา