วัดทุ่งกระเชาะ ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก

    วัดทุ่งกระเชาะ      

 

         วัดทุ่งกระเชาะ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๕ บ้านทุ่งกระเชาะ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๔๓ วา ๓ ศอก ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศใต้ยาว ๔๖ วา ๑ ศอก ติดต่อกับห้วยตาก ทิศตะวันออกยาว ๓๒ วา ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกยาว ๒๘ วา ติดต่อกับธรณีสงฆ์ โดยมีโฉนดเลขที่ ๑๓๗๙ และที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง ๗.๑๘ เมตร ยาว ๑๑.๘๒ เมตร สร้าง พ.ศ.๒๔๙๐ ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๐.๒๗ เมตร ยาว ๑๔.๔๐ เมตร สร้าง พ.ศ.๒๕๒๕ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง สำหรับปูชนียวัตถุ พระประธานในอุโบสถและพระมหากัจจายน์

         วัดทุ่งกระเชาะ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๒๐๓ มีนามตามชื่อบ้าน หมู่บ้านนี้เดิมได้มีชาวเวียงจันทร์อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นส่วนมาก หมู่บ้านที่วัดตั้งอยู่นี้มีต้นไม้ใหญ่เรียก ต้นทุ่งกระเชาะ ชาวบ้านได้อาศัยเป็นที่พักเดินทาง หรือพักรอคอยกันเป็นประจำ ต่อมาจึงได้เรียกชื่อบ้านตามชื่อต้นไม้นี้ด้วย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ได้มีการรวมวัดร้องที่นา และวัดห้วยแม่ไข่ เข้ากับวัดทุ่งกระเชาะ หรือวัดทุ่งกระเชา นี้ด้วย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ มีพระภิกษุอยู่จำพพรรษา ๕ รูป สามเณร ๔ รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๔๘๗ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสำนักงานเกษตรตำบลตั้งอยู่ในที่วัดนี้ด้วย