วัดท่าปุย ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา

 วัดท่าปุย

 

 

         วัดท่าปุย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๙ บ้านท่าปุย หมู่ที่ ๕ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๖๕ วา ติดต่อกับที่ดินนางเมือง ทิศใต้ยาว ๕๐ วา ติดต่อกับแม่น้ำ ทิศตะวันออกยาว ๗๐ วา ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกยาว ๔๘ วา ๒ ศอก ติดต่อกับถนนสาธารณะ

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี วิหารกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๗ ศาลาการเปรียญกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๕ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานปูนปั้น ๓ องค์ และพระพุทธรูปเนื้อสัมฤทธิ์องค์หนึ่ง

         วัดท่าปุย สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๕ มีนามตามชื่อบ้าน ประชานร่วมใจกันสร้างวัดนี้ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๗ รูป สามเณร ๘ รูป