วัดท่านา ตำบลตากตก อำเภอเมืองตาก

                                            วัดท่านา อำเภอบ้านตาก

 

  
          วัดท่านา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๖ บ้านท่านา หมู่ที่ ๙ ตำบลตากตก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๔๐ วา ๒ ศอก ติดต่อกับที่ดินนายมูล นุชเนื่อง ทิศใต้ยาว ๓๒ วา ๒ ศอก ติดต่อกับที่ตั้งบ้านนายรถ ทาบิน ทิศตะวันออกยาว ๔๐ วา ๒ ศอก ติดต่อกับแม่น้ำปิง ทิศตะวันตกยาว ๔๐ วา ๒ ศอก ติดต่อกับถนนสาธารณะ

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำแม่ปิงทางฝั่งตะวันตก อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี ศาลาการเปรียญกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้าง พงศ. ๒๕๐๙ กุฏิสงฆ์จำนวน ๒ หลัง
         วัดท่านา สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๒๐๕ มีนามตามชื่อบ้าน ประชาชนร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้ มีพระสงฆ์อยู่ประจำ ๒ รูป เจ้าอาวาสมี ๔ รูป คือ รูปที่ ๑ พระครูลา รูปที่ ๒ พระอาจารย์พั้น รูปที่ ๓ พระอาจารย์ฮ้อ รูปที่ ๔ พระอธิการดวง อโนมปญฺโญ