วัดดอนมูล ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด

   วัดดอนมูล

         วัดดอนมูล ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๗/๑ บ้านเพลินจิต หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๕๖ เมตร ติดต่อกับป่าไม้ ทิศใต้ยาว ๕๖ เมตร ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกยาว ๑๒๔ เมตร ติดต่อกับที่ตั้งบ้านเรือนราษฎร ทิศตะวันตกยาว ๑๒๔ เมตร ติดต่อกับที่ตั้งบ้านเรือนราษฎร โดยมี ส.ค. ๑ เลขที่ ๖๕ เป็นหลักฐาน

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินสูง อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีศาลาการเปรียญกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๐ กุฎีสงฆ์จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น วัดดอนมูล สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ ประชาชนร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๒ รูป สามเณร ๑๑ รูป

        เจ้าอาวาสมี ๙ รูป คือ รูปที่ ๑ พระยะ พ.ศ. ๒๔๗๐ – ๒๔๗๓ รูปที่ ๒ พระเสาร์ พ.ศ. ๒๔๗๓ – ๒๔๘๐ รูปที่ ๓ พระมูล พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๔๘๖ รูปที่ ๔ พระคำมา พ.ศ. ๒๔๘๖ – ๒๕๐๖ รูปที่ ๕ พระสมนึก พ.ศ. ๒๕๐๖ -๒๕๐๘ รูปที่ ๖ พระคำ พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๑๔ รูปที่ ๗ พระสมบัติ พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๒๒ รูปที่ ๘ พระบุญมาก
ยุตฺติโก พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๖ รูปที่ ๙ พระอินแสน เตชวโร รักษาการสืบต่อมา