วัดดอนมูล ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด

 วัดดอนมูล

 

 

         วัดดอนมูล ตั้งอยู่เลขที่ ๐๙๒ บ้านค้างภิบาล หมู่ที่ ๑ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๗๒.๔๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๖๐ วา ติดต่อกับถนนในหมู่บ้าน ทิศใต้ยาว ๖๐ วา ติดต่อกับเหมือง ทุ่งนาและหมู่บ้าน ทิศตะวันออกยาว ๕๐ วา ติดต่อกับหมู่บ้าน ทิศตะวันตกยาว ๕๐ วา ติดต่อกับถนนเหมืองไปยังทุ่งนา โดยมีโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๕๖ เป็นหลักฐาน
         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มมีหมู่บ้านล้อมรอบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถกว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๖ สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๕ ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๘ กุฎีสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สำหรับปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปบูชาต่าง ๆ และมีเจดีย์บนภูเขาผาแดง ๑ องค์ ฐานกว้าง ๖ วา สูง ๑๓ วา โดยมีพระครูอภิชัย อภิชโย อดีตเจ้าอาวาสดำเนินการจัดสร้างขึ้นไว้ในปี พ.ศ. ๒๔๗๓
        วัดดอนมูล สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๕ เดิมนั้นได้มีชาวอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้อพยพมาประมาณ ๒๐ ครอบครัว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๓ ได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านค้างภิบาล ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงมาก่อน มีปู่ภิบาลเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน มีชาวเถินมาอยู่มากเข้า ชาวกะเหรี่ยงก็ได้ค่อย ๆ อพยพไปที่อื่น ต่อมาจึงได้จับจองที่ดินแล้วจัดสร้างวัดขึ้นมีเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ บริเวณที่ตั้งวัดมีลักษณะเป็นสันดอนจึงได้ขนานนามว่า “วัดดอนมูล” แต่มีชาวบ้านทั่วไปนิยมเรียกว่า “วัดบ้านค้างภิบาล” ตามชื่อของหมู่บ้าน วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๕ รูป สามเณร ๑๔ รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๔๗๗