วัดดอนไชย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด

 วัดดอนไชย

 

 

         วัดดอนไชย ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนปราสาทวิถี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๗ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๑๖๐ เมตร ติดต่อกับถนนประสาทวิถีและที่ดินเอกชน ทิศใต้ยาว ๑๖๐ เมตร ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันออกยาว ๖๕ เมตร ติดต่อกับที่นาของชาวบ้าน ทิศตะวันตกยาว ๗๙ เมตร ติดต่อกับทางสาธารณะ โดยมี ส.ค. ๑ เลขที่ ๕๐๓ เป็นหลักฐาน

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มมักถูกน้ำท่วมในฤดูฝน อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๙๖ ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๑.๕๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๐ กุฎีสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง อาคาร ๑ หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปปูนปั้นและไม้ จำนวน ๙ องค์

         วัดดอนไชย ได้สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๘ เดิมมีนามว่า “วัดกลางทุ่ง” โดยมี นายตั๋น นางทิม เป็นผู้บริจาคที่ดินให้เป็นที่สร้างวัด เดิมมีที่ดินเนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวา ต่อมามีผู้ซื้อที่ดินบริจาคเพิ่มเติม จึงรวมเป็นเนื้อที่ ๗ ไร่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ได้ผูกพันธสีมาวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๑๑ รูป สามเณร ๑๒ รูป