วัดดอนแก้ว ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด

วัดดอนแก้ว ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด

 

 

         วัดดอนแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖๖ ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๑๘.๑๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๒๕๒ เมตร ติดต่อกับห้วยแม่สอด ทิศใต้ยาว ๑๕๖ เมตร ติดต่อกับถนนสายเอเชีย ทิศตะวันออกยาว ๒๒๐ เมตร ติดต่อกับถนนสองแคว ทิศตะวันตกยาว ๓๒๕ เมตร ติดต่อกับถนนสาธารณะและสุสาน โดยมีโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๖๔ เป็นหลักฐาน

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนิน มีหมู่บ้านล้อมรอบอยู่ติดกับถนนสายเอเชียตัดผ่านไปติดชายแดนไทย – พม่า อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร สร้างพ.ศ. ๒๕๒๖ ศาลาการเปรียญกว้าง ๒๑ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๒ กุฎีสงฆ์จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ และมีวิหาร ๑ หลัง สำหรับปูชนียวัตถุ นอกจากพระพุทธรูปต่าง ๆ แล้ว มีเจดีย์ ๑ องค์ ฐานกว้าง ๖ เมตร สูง ๑๕ เมตร และมีเจดีย์เล็ก ๆ อยู่ทั้งสี่ด้าน องค์ใหญ่อยู่ตรงกลางที่ฐานได้ปั้นเป็นรูปช้างจับเจดีย์ไว้ทั้งสี่ด้าน เจดีย์นี้มีอยู่ก่อนที่จะมาสร้างวัด

         วัดดอนแก้ว สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ เนื่องจากที่ตั้งวัดเป็นเนินสูงหรือว่าเป็นที่ดอนจึงเรียกว่า “วัดดอนแก้ว” เดิมหมู่บ้านนี้เรียกว่า “ บ้านห่างหน่อเก” เป็นหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยงมาก่อน การสร้างวัดในระยะเริ่มแรกได้มีนายตา แสนหาญ และนายตัน จันทระ พร้อมด้วยชาวบ้านร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้ขึ้นมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๑๓ รูป สามเณร ๑๐ รูป