วัดดอนแก้ว ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด

 วัดดอนแก้ว ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด

 

 

         วัดดอนแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๓ บ้านแม่ตาวแพะ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๑๘.๑๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๑๐๐ เมตร ติดต่อกับถนนและทุ่งนา ทิศใต้ยาว ๑๐๐ เมตร ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกยาว ๕๖ เมตร ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันตกยาว ๕๖ เมตร ติดต่อกับถนนสาธารณะ

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินสูงมีหมู่บ้านล้อมรอบ โดยมีถนนสาธารณะเป็นเขตติดต่อ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี ศาลาการเปรียญกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ กุฎีสงฆ์จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในวิหาร พระเพลากว้าง ๔ ศอก สูง ๕ ศอก

         วัดดอนแก้ว สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๐ เนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดเป็นที่เนินสูงหรือว่าเป็นที่ดอน จึงได้ขนานนามวัดให้มีความหมายไปในทางที่ดีว่า “วัดดอนแก้ว” โดยมีนายวงษ์ ร่วมใจกับชาวบ้านได้ริเริ่มดำเนินการจัดสร้างวัดนี้ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๓ รูป สามเณร ๘ รูป