วัดดอนแก้ว ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด

 วัดดอนแก้ว

 

          วัดดอนแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ บ้านดอนคีรี หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๘๕ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๕ เส้น ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศใต้ยาว ๕ เส้น ติดต่อกับถนนและที่ดินนายประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่ ทิศตะวันออกยาว ๒ เส้น ติดต่อกับที่ดิน จ.ส.ต. อรรถ อันอำไพ ทิศตะวันตกยาว ๒ เส้น ๑๐ วา ติดต่อกับที่ดินนายหอม สิงห์แก้ว โดยมี น.ส. ๓ เล่ม ๒ หน้า ๑๒๙ สาระบบ ๒๙๑ เป็นหลักฐาน มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒๖ ตารางวา ตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๑๐๓

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถกว้าง ๑๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๗๕ ศาลาการเปรียญกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๘.๕๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๙๓ กุฎีสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปหินอ่อน ได้มาจากสหภาพพม่า พระเพลากว้าง ๕๐ นิ้ว ประดิษฐานอยู่ในวิหาร

         วัดดอนแก้ว สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ โดยมีขุนระมาดไมตรี เป็นหัวหน้าในการสร้างวัดนี้ แต่เดิมตั้งอยู่ท่ามกลางของหมู่บ้าน ต่อมาจึงได้ย้ายมาจัดตั้ง ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๘๕ ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคานสีมาวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๔๗๕