วัดดอนแก้ว ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก

                                                                                               วัดดอนแก้ว

 
  
          วัดดอนแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านท่าโพธิ์ ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๒ งาน ๘๐.๒๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๒๘๐ เมตร ติดต่อกับถนนเทศบาล ๑ ทิศใต้ยาว ๔๓๖ เมตร ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันออกยาว ๑๕๕ เมตร ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันตกยาว ๕๗.๕๐ เมตร ติดต่อกับถนนมหาดไทยบำรุง โดยมีโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๓๑ เป็นหลักฐาน และมีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๑๑.๖ ตารางวา ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๓, ๓๔๓๒, ๓๔๓๓, ๓๔๓๔

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูงอยู่ใจกลางย่านชุมชน อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างพ.ศ. ๒๕๐๙ วิหารกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๖.๕๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๐ หอสวดมนต์กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร สร้างพ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น กุฎีสงฆ์จำนวน ๕ หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในวิหารปางมารวิชัย นอกจากนี้มีพระพุทธรูปบูชาไม้แกะสลัก ๓ องค์ ดินปั้น ๑ องค์ ทองสัมฤทธิ์ ๑ องค์ เจดีย์ทรงกลม ๑ องค

         วัดดอนแก้ว สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๘ ประชาชนร่วมใจกันสร้างวัดนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๐๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ได้ผูกพันธสีมาวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๙ มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา ๔ รูป