วัดดงปู ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก

  วัดดงปู

 

         วัดดงปู ตั้งอยู่ที่บ้านดงปู หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๖ ไร่ ๗๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๕๒ วา ติดต่อกับถนนสายตาก – แม่สอด ทิศใต้ยาว ๖๐ วา ติดต่อกับที่ดินของผู้ใหญ่เทียม จันทรรอด ทิศตะวันออกยาว ๖๖ วา ติดต่อกับทางสาธารณะ ทิศตะวันตกยาว ๕๖ วา ติดต่อกับที่นาของผู้ใหญ่เทียม จันทรรอด โดยมี น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๓๖ เป็นหลักฐาน

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มมีถนนสายจังหวัดตาก – แม่สอด ผ่านทางทิศเหนือ การคมนาคมสะดวก อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี หอสวดมนต์กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๓๐ ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๔๑ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๔ กุฎีสงฆ์ จำนวน ๓ หลังเป็นอาคารไม้ สำหรับปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปจำนวน ๓ องค์ ประดิษฐ์อยู่ที่ศาลาการเปรียญและหอสวดมนต์

         วัดดงปู กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ มีนามตามชื่อบ้าน โดยมีผู้ใหญ่เทียม จันทรรอด เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด และได้ร่วมใจกับชาวบ้านดงปูจัดสร้างวัดนี้เพื่อเป็นที่บำเพ็ญกุศลประจำหมู่บ้าน มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๖ รูป สามเณร ๒ รูป