วัดชุมพลคีรี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด

วัดชุมพลคีรี

 

 

         วัดชุมพลคีรี ตั้งอยู่เลขที่ ๖๑๖ ถนนอินทรคีรี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๗๙ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับลำห้วยแม่สอด ทิศใต้ติดต่อกับเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันออกติดต่อกับที่ดินมีการครอบครอง ทิศตะวันตกติดต่อกับที่ดินเอกชน โดยมีโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๖ เป็นหลักฐาน

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มมีลำห้วยแม่สอดอยู่ทางด้านทิศเหนือ สภาพแวดล้อมเป็นหมู่บ้านประชาชน อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๕ ศาลาการเปรียญกว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๖ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง ตึก ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถปางมารวิชัย

         วัดชุมพลคีรี ได้สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๑๔ เดิมมีนามว่า “วัดกลาง” คงจะเรียกกันตามเหตุผลที่ว่าวัดนี้อยู่ในที่ชุมนุมชน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เขตวิสุงสีมากว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ได้ผูกพันธสีมาวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๒๑ รูป สามเณร ๑๐ รูป