วัดโคกพลู ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก

วัดโคกพลู

 

 

         วัดโคกพลู ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๑ บ้านหนองหลวง ถนนตากสิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๓ งาน ๘๘.๔๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๗ เส้น ๑๓ วา ติดจ่อกับลำคลองสาธารณะ ทิศใต้ยาว ๗ เส้น ๑๗ วา ติดต่อกับเขตทหาร ทิศตะวันออกยาว ๑๒ เส้น ติดต่อกับหนองสาธารณะ ทิศตะวันตกยาว ๗ เส้น ๑๓ วา ติดต่อกับเขตทหาร โดยมีโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๐๑ เป็นหลักฐาน มีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูงอยู่ทางทิศเหนือของเทศบาลและอนุสาวรีย์ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร บูรณะ พ.ศ. ๒๔๙๑ ศาลาการเปรียญกว้าง ๒๐ เมตร ยาว๒๐ เมตร สร้าง พงศ. ๒๕๑๗ หอสวดมนต์กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้สักเหมือนกันทุกหลัง สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถปางมารวิชัย เนื้อทองสัมฤทธิ์ และที่ศาลาการเปรียญเนื้อทองเหลือง

         วัดโคกพลุ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๑๐ เดิมเป็นวัดมอญ มีนามเรียกว่า “วัดรามัญศัทธาราษฎร์” ได้มาเปลี่ยนเป็น “วัดโคกพลู” ในระยะประมาณ พงศ. ๒๔๔๐ แต่เดิมนั้นศิลปการก่อสร้างต่าง ๆ จะเป็นแบบของมอญหรือพม่า นับเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๖ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๑๙ รูป สามเณร ๒ รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตลอดมา