วัดเกาะลาน ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก

 วัดเกาะลาน

             วัดเกาะลาน ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะลาน หมู่ที่ ๓ ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓๙ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๔๖ วา ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศใต้ยาว ๕๓ วา ๓ ศอก ติดต่อกับที่ตั้งโรงเรียน ทิศตะวันออกยาว ๔๕ วา ๑ ศอก ติดต่อกับทุ่งนา ทิศตะวันตกยาว ๔๖ วา ๓ ศอก ติดต่อกับถนนสาธารณะ โดย น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๑ เป็นหลักฐาน

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบอยู่ริมแม่น้ำปิง อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๕ วิหารกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถและวิหารจำนวน ๕ องค์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น

         วัดเกาะลาน สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๐ มีนามตามชื่อบ้าน แต่เดิมประชาชนได้เดินทางไปทำบุญที่วัดวิเศษวานิช ระยะห่างออกไปประมาณ ๒ กิโลเมตร ต่อมาเห็นว่าเป็นการลำบากในการคมนาคม ประกอบกับมีประชาชนหนาแน่มากขึ้น จึงได้พร้อมใจกันสร้างวัดนี้ขึ้นมาอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านตรงที่ตั้งวัดเกาะใหญ่เกาะหนึ่งที่บริเวณภูเขามีต้นลานอยู่บ้าง จึงให้มีนามวัดว่า “วัดเกาะลาน” แต่ประชาชนนิยมเรียกว่า “วัดใต้” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ได้ผูกพันธสีมาวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๙ มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๒ รูป สามเณร ๓ รูป