วัดหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง

วัดหนองหลวง

  วัดหนองหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๔ ไร่ ๖๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับเขตป่าไม้ ทิศใต้ติดต่อกับถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกติดต่อกับสาธารณะ ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนสาธารณะ โดยมี ส.ค. ๑ เป็นหลัดฐาน

         พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่เนินสูงสภาพแวดล้อมเป็นหมู่บ้านประชาชน อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถไม้สัก๑ หลัง ศาลาการเปรียญกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในศาลาการเปรียญ เนื้อทองเหลือง

         วัดหนองหลวง สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๗ มีนามตามชื่อบ้าน เดิมนั้นหมู่บ้านนี้เป็นที่อยู่ของชาวกะเหรี่ยง ต่อมาเมื่อมีคนไทยจากจังหวัดลำพูน – แพร่ – ตาก ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น ชาวกะเหรี่ยงก็ได้ย้ายไปที่อื่น จึงได้ร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้ขึ้นมา มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาประจำ ๒ รูป สามเณร ๒ รูป