กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ทั่วไป

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  รายละเอียด
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุทางด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2539  รายละเอียด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549  รายละเอียด
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551  รายละเอียด
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   รายละเอียด