ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพระพุทธศาสนา

ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. 2551  รายละเอียด
ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2550  รายละเอียด
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเก็บรักษาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินศาสนสมบัติและวัดร้าง พ..ศ.2552  รายละเอียด
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2551  รายละเอียด
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการยกที่ดิน อาคาร ให้เป็นศาสนสมบัติกลาง พ.ศ. 2552  รายละเอียด
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการขอใช้อาคารสถานที่สถาบันพระสังฆาธิการ พ.ศ. 2550  รายละเอียด
ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการกราบทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช พ.ศ. 2550  รายละเอียด
ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม พ.ศ. 2543  รายละเอียด