แบบฟอร์มการเบิกเงินนิตยภัต


ชื่อเรื่องดาวน์โหลด
- ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. ๒๕๕๑  
- แนวทางปฏิบัติการขอรับเงินนิตยภัต
- เอกสารประกอบการขอรับเงินนิตยภัต
- แบบรายงานการบรรจุ พระสังฆาธิการ พระเลขานุการ
- แบบรายงานการพ้นจากตำแหน่งพระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ หรือพระเลขานุการ
- แบบขอนิตยภัตผ่านธนาคาร