แบบฟอร์มยกวัดร้าง


เรื่องดาวน์โหลด

รายงานการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีภิกษุอยู่จำพรรษา