แบบฟอร์มการสร้างวัด ตั้งวัด วิสุงคามสีมา


ชื่อเรื่อง

ดาวน์โหลด

กฎกระทรวง ว่าด้วยการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด

การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

พ.ศ. ๒๕๕๙


รายงานขอรวมวัด


คำขออนุญาตสร้างวัดรายงานขอตั้งวัดแบบรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมารายงานขอย้ายวัดรายงานขอยุบเลิกวัด