โครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ และรับโล่หมู่บ้านศีล ๕ ต้นแบบ


                     วันที่ ๗-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ โครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ และรับโล่หมู่บ้านศีล ๕ ต้นแบบ ขอแสดงความยินดีกับบ้านแม่ตาว หมู่ ๑ อ.แม่สอด และบ้านช่องแคบ หมู่ที่ ๑ อ.พบพระ ณ วัดไร่ขิง อ.สามพานจ.นครปฐม