คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕ ส่วนกลาง


                     วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕ ส่วนกลาง โดยพระเทพศาสนาภิบาล รองประธานคณะกรรมการส่วนกลาง พร้อมด้วย พระเทพปัญญาภรณ์ พระเทพปัญญาโมลี กรรมการส่วนกลาง และคณะกรรมการประจำหนเหนือประกอบด้วย พระเทพรัตนนายก พระราชสิทธิเวที พระรัตนมุนี พระวิมลมุนี พระศรีศิลปาจารย์ พระครูโสภณปริยัติสุธี พระครูโสภณปริยัติ และพระครูสิริเจติยานุกูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดตาก ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดไทยรัตนาราม บ้านแม่ตาว ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด สรุปผลการดำเนินงาน มีความโดดเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณี ความเป็นพหุวัฒนธรรมของชุมชนและวิถีชีวิตของปนะชาชนในท้องถิ่นก่อให้เกิดเป็นความผูกพันธุ์และความสมานสามัคคีของผู้คนที่หลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนทำให้เป็นจุดเด่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดปี มีการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ ต้นไม้หยกสร้างรายได้แก่คนในชุมชน มีปราชญ์ชาวบ้านด้านการประดิษฐ์โคม การสอนทำข้าวยากู(ข้าวมธุปายาส) บ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. วัดช่องแคบ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความร่วมมือของทุกภาคส่วนในตำบลและอำเภอ ทั้งคณะสงฆ์และส่วนราชการ